Garantia

Els articles adquirits i relacionats en aquest contracte, d'acord amb la Llei 3/2014 que modifica el Reial Decret Legislatiu 1/2007 sobre Garanties en la venda de béns de consum, queden garantits, amb caràcter general, davant qualsevol defecte de fabricació o disconformitat durant un termini de dos anys des de la data de la recepció de cada un d'ells reconeixent al client seu dret a la reparació de l'article, la seva substitució, la rebaixa del preu i la resolució del contracte. A partir del sisè mes s'ha d'acreditar per la part compradora, que els vicis o defectes detectats tenien el seu origen en la data de lliurament dels mateixos.

Per a exigir la garantia es requereix la presentació de la factura de compra, així com un informe detallat dels defectes, mitjançant correu electrònic o carta certificada en la direcció de la societat ESPAR SALA SL responsable de la venda. La garantia només serà vàlida en la direcció de lliurament de la comanda i perdrà el seu valor si s'alteren, modifiquen o substitueixen dades de la factura.

La garantia no cobreix els desplaçaments, ni les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indeguda, instal·lació incorrecta no efectuada pel servei tècnic autoritzat o materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

Determinades característiques normals de les matèries naturals (vetes, nusos, marques a la pell ...) són signes d'autenticitat i embelleixen un producte, no sent causa de reclamació.

Els matalassos viscoelàstics o els de nucli format íntegrament per làtex no seran vàlids per a bases que no en permetin la transpiració i tampoc podran incorporar protectors o fundes que impedeixin la seva ventilació ja que afavoreixen l'aparició d'humitats.

La secció Outlet inclou, entre d'altres, articles en liquidació que es venen a un preu per sota de l'habitual en tractar de campanyes anteriors o procedents d'exposició i que poden presentar algun tipus de tara indicada clarament en la fitxa del producte o avisant al client mitjançant correu electrònic abans de l'adquisició del mateix. Aquests defectes no donen dret a reclamació de garantia sobre ells, sent el client coneixedor d'aquestes anomalies i acceptant a canvi d'un preu excepcionalment baix.

Aquest apartat és de tractament exclusiu de l'establiment ESPAR SALA shop i els seus productes es comercialitzen a través de la venda on-line únicament dins l'àrea d'influència de la botiga indicada.